بناب

بناب -


فاطمه دیزجی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا قویدل
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
رایحه خدابخش اقدم
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین فلاح نژاد
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه طباطبایی
یسنا سعیدی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
عسل سرکاری
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
رضا تقی زاده مراغه
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبایی
مرتضی زرافشان
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه طباطبایی
ریحانه رشادت
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز اروج زاده
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا سلیمانی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 7038
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
الینا ولی محمدی
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
آراز حسین زاده
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 6758
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه طباطبایی
امیرحسین عباس پور
ششم دبستان - بناب
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه طباطبایی
6/1/2023 1:28:26 PM
Menu