اروميه

اروميه -


سارا علی پاشاپور آسیایی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6976
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
گلناز فرجی افشار
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا رحیمیان
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6720
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش معصومی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
سایدا مقصودی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نجلا اکبرزاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نیکا مهام
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین چهرگانی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
اسما مبارک قدم
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زینب زرین نجف آباد
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سوین اسدپور
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
پارمین محمدی بازرگانی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سویل علیزاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نگین نورجو
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین فاطمه حسن زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آل آی ببری نقده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
پانته آ کفشدوز سلیمی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
روزا موسی میر آباد
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نازلی رحمتی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 7229
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
الینا لطف اله زاده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
دینا سلماسی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پارمین برقی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
نگار بیگی باران
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آنیل خراسانی کیا
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
پردیس باقری
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس باقری
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
شمیم گهرنیا
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
محیا معصومی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین خرم مسلک
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا صادق نیکخواه
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
روژدا جهانبخش نقده
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
گلسا کاظمی
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا اباذری اقدم
ششم دبستان - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
6/5/2023 7:56:20 AM
Menu