نجف آباد

نجف آباد -


زهره قربانی سینی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه براتی کهریزسنگی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محسن مهدی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيداژه اي
حسین پاینده
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيداژه اي
پویا سبحانی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيداژه اي
6/8/2023 4:31:44 PM
Menu