اميديه

اميديه -


احمدرضا امانی
ششم دبستان - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/1/2023 6:31:22 PM
Menu