شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


رمیصا رسولی تبار
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان5
فاطمه سلطانیان
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان5
فائزه صفرلویی
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان5
6/8/2023 9:27:42 PM
Menu