بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


ملیکا سالاری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
ثامن الحجج
زهرا زارع
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
ثامن الحجج
حنانه ناصری
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
ثامن الحجج
ارشیا شمسی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
ثامن الحجج
معصومه بازیار نسب
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ثامن الحجج
درسا محمودی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ثامن الحجج
مهناز زارعی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
ثامن الحجج
مهسا جعفریان
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ثامن الحجج
دنیا زمانی
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ثامن الحجج
نگار سیاهپور
ششم دبستان - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ثامن الحجج
5/30/2023 10:02:05 PM
Menu