نهاوند

نهاوند -


آوا آبائی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پردیس نوابی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6723
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
سروش دانشور
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلي
زهرا یدالهی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین زمانیان
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلي
امیرعباس پیرحیاتی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلي
سینا رجبی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلي
ریحانه ظفری
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا قیاسی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آنیتا علی بخشی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
غزل جوانمردی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
هستی کلهر
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین بیات
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 6598
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلي
آوا اشرفی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام عزیزی
ششم دبستان - نهاوند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلي
6/5/2023 9:47:20 AM
Menu