شهرك مهاجران

شهرك مهاجران -


محمد جاوید
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
استعدادهای درخشان- علامه حلی
علی نظری
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
استعدادهای درخشان- علامه حلی
محمدمهدی شاهوردی
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
استعدادهای درخشان- علامه حلی
علی رضا جلالی
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
استعدادهای درخشان- علامه حلی
6/5/2023 9:52:05 AM
Menu