راميان

راميان -


عرفان شجاع پور
ششم دبستان - راميان
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 6 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :93
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه خراسانی جامه شوران
ششم دبستان - راميان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین نوری
ششم دبستان - راميان
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرانگان
حانیه طاهری
ششم دبستان - راميان
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرانگان
6/9/2023 1:52:40 AM
Menu