آزادشهر

آزادشهر -


لیلا سنگ سفیدی
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه سهرابی
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرانگان
فریما سمیعی پاقلعه
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
سپهر کوهساری
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهیدعسگری
6/9/2023 6:39:56 PM
Menu