رضوانشهر

رضوانشهر -


مائده احمدی معراجین
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شرف
ماهان رستم پور ارده جان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
میرزاکوچک
آرین پوررشید
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شرف
عمید انصاری ارده جانی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شرف
عرفان جولانی دشت میان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 3738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شرف
نورا فرج پور دشت میان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا بیگی پارگامی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شرف
هستی عباسی رودکناری
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
آرین نصیری لتوم
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شرف
زهرا فتاحی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 7:11:24 AM
Menu