فومن

فومن -


امین جعفری نصیرمحله
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 6987
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :131
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
محدثه عضدی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
رضا اسلام پناه
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
مهسا جوانمرد
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا محمدی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام جعفر صادق(ع)
فاطمه منصوری
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سید علی نبوتی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام جعفر صادق(ع)
معصومه پالاش
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
ماهان بهجتیان
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
امام جعفر صادق(ع)
پرنیا پورشهرگرد
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فاطمه زهرا (س)
6/2/2023 9:38:04 AM
Menu