رشت

رشت -


محمدامین فیضی مهدیخان محله
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6728
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
صدف پوراسماعیلی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
اردشیری
پیمان رضائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
ملیکا ریحانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
اردشیری
ریحانه یوسفیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
اردشیری
راستین مقدم منیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
آتنا بی پروا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل قوتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
مهتا نعمت پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
شقایق بیدار لرد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
مبینا علی نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
الهه جمشاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
اردشیری
کیانا السادات باقری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
اردشیری
فاطمه نظری نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
اردشیری
حنانه سعادتلو
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
اردشیری
سیده لیلی شفیقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
پوریا دروگرخواچکینی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
مائده پورصفر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
مرتضی نورمحمدبرندق
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
فاطمه رئیس فرشید
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
دیبا پرتوی راد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
احسان امین بارکوسرائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
اشکان رازقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
بیتا رفیع زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شفارودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه شفارودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا فخر رحیمیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ماهک شریفی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سینا غلامی شیرکوهی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
محمدجواد حسن پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
دینا حبیب پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اردشیری
امیررضا طاهری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
فاطمه نریمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
مرضیه احمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مرجان جهانگیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
گیلدا قربانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اردشیری
محمدحسین حسین زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
روزبه عزیزی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
نورا احمدی نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه نظری پیربازاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی بیتا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
زهیر امراله زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
الین رستاخیز
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اردشیری
یاسمن عمو
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس پورکریمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
سهند الیت ملکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
مبینا رضویان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اردشیری
زهرا صفری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
کیانا آقایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اردشیری
تینا طاهری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی انوارالعلوم
علی شب دار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
زینب حقی فشکچه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی ششتری رودپیشی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
سیدعلی حسینی پشت سرائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
باران سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اردشیری
زینب ثقتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اردشیری
روژان نعمتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
مریم رضائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
آیلار غفاری جهانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
امیرپویا پورقاسم
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
ساینا ابراهیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش بزرگ
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
تابان داسی سنگاچینی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل نصیبی باطنی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
معصومه ناطقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
منیره محمودیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین رستم نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
پرنیا نوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه سهیلی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
غزل محمدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
 
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا گلشن محمودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
میرزاکوچک 2
فائزه پورمحمد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
اردشیری
آریانا بابایی لاکه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
نمونه دولتی هجرت
زهرا محمدی آزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
اردشیری
6/4/2023 11:53:05 AM
Menu