ممقان

ممقان -


ثنا ایمانپور ممقانی
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 6585
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
رضا اسبقی ممقانی
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :89
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
علی حاجی پور هریس
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
فاطمه فریار
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
فرزانگان
عرفان قربانسیاهی ممقانی
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه امام خمینی
سارا علی اکبری ممقانی
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرزانگان
زینب جبارزاده ممقانی
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فرزانگان
مریم شفاعتی ممقانی
نهم - ممقان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان
6/9/2023 9:22:07 AM
Menu