ايلخچي

ايلخچي -


ندا خیری
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
حجاب
ملیتا آقا محمدی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
صبا کاشانی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حجاب
عرفان رحمت زاده
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
المهدی اسکو
ملینا باقی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حجاب
مجتبی نوروزی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
المهدی اسکو
مبینا رحمانی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
مجتبی لطیفی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
المهدی اسکو
مبینا مددی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حجاب
هستی صفری آذر
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
رضا احمدی نژاد
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
المهدی اسکو
مهدی یاوری
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
المهدی اسکو
زهرا جابری
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حجاب
ارمیا حسنی
نهم - ايلخچي
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
6/9/2023 7:06:27 AM
Menu