ملكان

ملكان -


نیما غلامی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :129
نمونه دولتي
ولیعصر
علی حاجی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
علامه طباطبایی
پویا ساعد
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
ولیعصر
یلدا حبیبی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
دختران علی
عسل نور نعمت ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
دختران علی
مهسا ایمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
دختران علی
زینب دوستی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان
سعید ادهمی آروق
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
شهید نظیری
کوثر سلیمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
دختران علی
ندا سیفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه نوری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
دختران علی
امیرحسین اکبری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
شهید نظیری
مریم عابدی آقمنار
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
دختران علی
مریم سلیمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
دختران علی
مهسا سلیمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دختران علی
یگانه دوستی میدانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
دختران علی
سجاد آقازاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
شهید نظیری
مینا ارجمندی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
حسام نورزیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شهید نظیری
هستی محمدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دختران علی
آیناز اکبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دختران علی
امیرحسین تقوی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه طباطبایی
رضا لطفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید نظیری
فاطمه صادقیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دختران علی
محدثه باقرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دختران علی
زهرا حمزه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه طباخ
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا مقدم
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دختران علی
سنا اوجاقپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین اسلامی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید نظیری
حسین رضوانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
علامه طباطبایی
محمدرضا نبی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید نظیری
6/3/2023 12:42:45 PM
Menu