عجب شير

عجب شير -


امیرحسین حلیمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
علامه حلی
فرشته آقازاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
عطا سعیدآبادیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی
6/2/2023 9:44:29 AM
Menu