مرند

مرند -


علی دهقان ثانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :110
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
علی احمدزاده اقدم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
امیرحسین عسگروند
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
امیر حسین صمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
زهرا فرامرزپور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
فرزانگان
سعید جهانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
محمد میزانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
محمدرضا شکرانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
علی محمد محقق کشکی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
بابک بخشی نژاد یامچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
پارسا مشیری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
امیرمحمد صادقی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
آیدا قربان زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6699
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
ساغر بیت اله زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
خضرا
سانیا حمیدی ساری تپه
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6891
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
کامران عباسی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
محمد جلیل زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
اصغر اجلالی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
محمد جواد مرکید لو
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
مهدی دین پژوه
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
اسراء طالبی دیزجیکان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
خضرا
علی عابدینی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
مهسا وهبی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6334
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
خضرا
امیررضا رحیمی اقدم
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
امیر حسین خبازی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
رامین سرابی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
بیتا بیانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خضرا
فرزاد تندرو انامق
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
هادی سلمانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
امیرمحمد صفرزاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
نیلوفر نوری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خضرا
فائزه اردشیری فارفار
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خضرا
زهرا قائمی زال
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خضرا
امیر رضا محمدی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
فرزین بهزاد دیزجیکان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
امیرمحمد رسولی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
کوثر عابدینی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خضرا
نسترن قائمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خضرا
امیررضا مرادزاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
حسین رسولی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
آرمین هاجرپور
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
علی محمدی زنوز
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
ساجده غفاری
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خضرا
میثم نعیمی دیزجیکان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
نیما عندلیب
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
محمد هاشمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
مهدی حسینی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
امید پناهنده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
امیررضا شیخلویی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
هانیه اشرفی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
بابک فدائی حقی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
محمدرضا آذرگون
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
یگانه فتحی عریانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
شهاب فتح الهی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
آیدا شفابخش هرزندی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خضرا
نیلوفر نژادرضا
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خضرا
عطا عظیم زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
ویدا رضاپور اقدم کشکی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خضرا
زهرا قربانعلی زاده
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خضرا
علی مسلمی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
سالار زایر
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
سهیل بخشی یامچی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
علی شایان
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
حسین نافع
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی ابوریحان
علی اصغر دهقانی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
زهرا بلندی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
خضرا
آریا رسولی
نهم - مرند
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
تیزهوشان علامه جعفری
6/9/2023 9:06:21 AM
Menu