تبريز

تبريز -


زهرا یاقوتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :102
نمونه دولتي
باقر العلوم
کیارش فیضی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
رهاد نورمند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
اکبریه
صدرا لطف الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
امير المومنين
مریم پرویزپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
باقر العلوم
آنیتا اصلانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
شهید مسافری
یاسمین احمدزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
باقر العلوم
طاها لطف الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 5 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
امير المومنين
الهه قرآنی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مبین اسمعیل پور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
استاد شهریار
سنا دولت علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
علیرضا غفاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
معصومه دروگر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
هدیه اصلانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
فخريه
عسل عابدین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
مهشاد صدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
باقر العلوم
امیر راسخی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
عرفان ذریه بهروزی وند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
طالقاني
سامیار شاه کرم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
امير المومنين
مهدی شیرمحمدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
سعدي
پارسا مطلب زاده دیبازر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
امير المومنين
امیرحسین عیوض زاده خباز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
امير المومنين
امیر حسین نصرتی هریس
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
امير المومنين
عطا زمانی بارنجی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
سعدي
نوا بدر مصطفوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
باقر العلوم
پریا میلانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
سام جباری خرسند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مانی ابری اقدم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
سجاد سلامت
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
امیررضا اسدلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
امير المومنين
علیرضا نظیفی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
آیدین نمازمراغی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
اکبریه
امیررضا علیپورمجدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
امير المومنين
پویا سلطانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
امير المومنين
امیررضا زیرک قراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
اکبریه
امیرحسین راعی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
فایزه نصیری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
فخريه
امیرحسین شهبازی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
امير المومنين
فاطمه محمدزاده نصیرآباد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
سردار ملي
کیارش صالح
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
امير المومنين
پویا فرزانه فرد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
سینا استاد رحیمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
امير المومنين
مایده محمدی ملالار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
سردار ملي
عرشیا اکبری اسنجان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
اکبریه
آریا بحرین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
امير المومنين
پارسا تقوی مدام
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
اکبریه
محمود سیدزاده گله بان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امير المومنين
سپهر نظرانداز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
امير المومنين
ماهان پیغان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
طالقاني
مهسا امین زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فخريه
مجتبی کاظمی صدر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مرداني آذر
الینا سامان آذری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
پرهام الماسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مهدی قربانی الوارعلیا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
محمدحسین بخشی زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امير المومنين
حمیدرضا نوبهار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
اکبریه
سیدمهدی گلابی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
میرمحمد حسینی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
مرداني آذر
الینا رهبری فرزو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
زهرا اسدی اسکندانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
علی شاهماری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
اکبریه
عرفان دهقان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
طاها اعتمادی رسولی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
امير المومنين
سپهر فرزانه وار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
محمدسینا مجیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
انیا ذبیحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 3
ندا مراد زاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
سردار ملي
آرین برزگر اکرامی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
اشکان هاشمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
عطا مددی گوگدرقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
اکبریه
سیما سعادتی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
سپهر مرندی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
اکبریه
سلوا آذرپرند
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
باقر العلوم
نگین احمدیان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید مسافری
نسترن احمدیان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شهید مسافری
عرفان خلیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
استاد شهريار
مبین علیای
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
امير المومنين
امیرحسین فیضی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
طالقاني
مهسا ملائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فخريه
اسرا عوض هوشیاری بناب
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
فرشته ایلخانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
فخريه
زهراسادات فتحی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
آریا تابانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6373
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
عطا قره آغاجلو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
سارا اسماعیل زاده دیلمقانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
آرمان باویلی تبریزی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
علی رضا طولابی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
سعدي
صدرا مصطفی زاده گلعذانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
مهدی زارع
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
طاها مقصود قمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
آیدین انباز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
آرشام محبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
ارشیا محبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
امير المومنين
مهدی خردمند قراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
سینا علیزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
سعدي
زهرا حیدری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
مبین بزاززاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امير المومنين
امیرمهدی فخمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
سعدي
المیرا نبی نژاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
فرید فیضی لیقوان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4089
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
اکبریه
نوا خلفا زاد
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
امیرحسین حقویردیان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مرداني آذر
امیرعلی افتخارسادات
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امير المومنين
علی محرمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
مریم پیرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
سحر عباسی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
باقر العلوم
مجتبی بانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
سیدمهدی سیدعظیمی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سعدي
مهدی حسنی باروق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امير المومنين
مهدی نوزادی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
طالقاني
آیلین فرخنده روز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
مهنا قرآنی کهنموئی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
محمد ذاکری حدادان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امير المومنين
ثنا بابایان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6408
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
آیلار پورقلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
زهرا دهقانی عبدالجبار
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 4
معین سرتیپی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اکبریه
روژین میرشکاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 5
الیسا پویافر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
باقر العلوم
بابک نقدی جدیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مینا علی زادگان
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید مسافری
سیده محدثه سجادی گل آخور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سردار ملي
زهرا اسمعیلی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
شن آی مطلبی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
باقر العلوم
مبینا نیک پو
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
باقر العلوم
سنا طایفه ملکیلر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
باقر العلوم
عرفان عبادپور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرداني آذر
مبینا سیدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فخريه
مبین رخشا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
محمد فیض الهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
مهدی سعدی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرداني آذر
امیرحسین اسکندری عین الدین
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مرداني آذر
الهام علی زاده دیزج
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مسافری
سارا غیور
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 2
بهنام برزگرزاده
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
کوثر کیوانی نهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
امیررضا آثری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه طباطبائي ناحيه 1
ثمین چرخی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پروين اعتصامي
محدثه رضوی چنزق
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سردار ملي
میرحسن مرتضوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
طالقاني
میرحسین مرتضوی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد مدني ناحيه 4
حمیدرضا بکران چرخ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه جعفري ناحيه 2
امیرحسین آقاسی جاوید
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امير المومنين
محمد میرزائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اکبریه
سینا واحدی خیابانی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اکبریه
سیدمیلاد جهانشاهی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه اميني ناحيه 3
محمدامین اصلانی آقبلاغ
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
فائزه نژاد ابراهیم
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فخريه
امیررضا آقا بابائی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مرداني آذر
فاطمه حقی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سردار ملي
صبا مافی کندی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید مسافری
یاسمن مهدی نژاد تبریز
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه 1
رادین شعاریان ستاری
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
طالقاني
مرتضی خدایارقراملکی
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سعدي
مبین غفاری مهر
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
استاد شهريار ناحيه 5
پویا سلطانی والا
نهم - تبريز
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امير المومنين
6/2/2023 9:41:54 AM
Menu