پلدشت

پلدشت -


حمیدرضا علیزادگان
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 6707
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
نساء حسینی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
اشکان مروئی میلان
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
مدرس-خوی ( پسرانه )
معصومه محمد قاسمی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهدای فرهنگی-خوی ( دخترانه )
لعیا جمالی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان خوی
مبین حسین خانی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
نیما شجاعی پورناکی
نهم - پلدشت
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهيد مدرس
6/2/2023 8:03:20 AM
Menu