ماكو

ماكو -


آیناز ارسن
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نيايش
فاطمه عبداله زاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
لعيا
محمد مانی شادرو
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
پرنیا رضائی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
لعيا
آیدا ابراهیمی گجوتی
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
لعيا
کوشا محبعلی زاده
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
هلیا اسماعیل پور
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نيايش
پارمیدا حیدری
نهم - ماكو
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نيايش
6/9/2023 9:15:09 AM
Menu