اروميه

اروميه -


بیتا عبادی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان 1
یحیی قادری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی
عارف علیوردی زاده آذر قرا
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدبردیا اکبری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرفان محمدزاده بازاچی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا علی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
ندا احمدزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیررضا امامی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
عسل سیفی دیزج
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
هستی سلیمی علی بیگلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
نگار ازدست
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
حدیث صمدپور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
سیدامیررضا پاشائی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیاز سعادت پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
بهاره احمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
متین سجودی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهشید جنت گورچین قلعه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
ونوس پورولی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمودرضا صمدزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهیار محمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
هستی شمس پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
سحر مشهدی کشتیبان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه تیموری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهدیا چوداری قره پاپاق
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه مهدی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیانا غلامی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرحسین حسن زاده بناکار
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
مارینا نوری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
آیلین دین پرست
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
سارینا وارثی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
فرشته افشار
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیررضا دکانچی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
علی نقوی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
هستی فریدونی اوصالو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
شیدا قاسمی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
درین میاندوآبی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلیا شفیع پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
آرین احتشام فر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آذری
احسان انتظاری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
مطهره عباسی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه سلیمان پورسلمانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد طاهر مرام
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
پریا فاطمی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان 1
6/2/2023 9:47:37 AM
Menu