زرين شهر

زرين شهر -


پویا عطائی کچوئی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
شهید اژه ای
6/2/2023 9:59:43 AM
Menu