شاهين شهر

شاهين شهر -


مبینا ابدالی محمود آبادی
نهم - شاهين شهر
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان امین
معصومه اویسی
نهم - شاهين شهر
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
توحید
مهران هاشمی فرد
نهم - شاهين شهر
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيداژه اي
6/2/2023 9:58:57 AM
Menu