كمال آباد/كمال شهر

كمال آباد/كمال شهر -


میثم بهرام پیمان
نهم - كمال آباد/كمال شهر
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
عالیه مرتضایی
نهم - كمال آباد/كمال شهر
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
6/9/2023 7:33:54 AM
Menu