نظرآباد

نظرآباد -


پرهام ناصری نیا
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
محمدامین اصل روستا
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
امیرمهدی جوادی
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
معصومه رضائی
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی تک زارع
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
6/9/2023 8:48:34 AM
Menu