كرج

كرج -


بهرام شفیقی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
علیرضا بخشنده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
رامتین سیردانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
محمدصالح کاویانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
محمد رسول اله
نرگس شکرگزار
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان 4
فاطمه اروجی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 3 سال از دهم گرافيک
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 1
نسترن عسگری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر رضا خادمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
فاطمه قمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 4
محمد حسین عطائی کچوئی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
فریماه شاپور زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 4
هستی کیان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 4
امیر علی محمدی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
انسیه سادات طباطبائی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
ریحانه حیدری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 4
زهرا دژکام
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
علی عالمی آرانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید سلطانی 4
امیرحسین میدانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید سلطانی 1
علی بهرامی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید سلطانی 4
فاطمه سادات قربانی تنها
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
المیرا صلواتی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
محمدمیلاد بذرافشان
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 3954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
هدیه سنکاشکن
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی فاطمه الزهرا
محمدسهیل منوچهری تبار
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
مبینا ربیعی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
محمد متین نجفی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید سلطانی 1
علیرضا حیدری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید سلطانی 4
مریم گاورسینی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
عطیه کریمائی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
مونا مالمیر
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
نیما طرهانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
فرزام مسعود راد
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
مهین اثرزاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهرانا خالقی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
سارینا رادپویا
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 1
عرشیا بیات
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
آویسا شکری
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهسیما معینی منش
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد مالمیر
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
محمد رسول اله
ریحانه عینی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه زهرا خسروی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر کسری فرجاد
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید سلطانی 1
فاطمه خواجه زاده
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 1
ریحانه امان آبادی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیانا آقارفیعی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان 4
صدرا چرخشت
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
رضا کریمی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
محمدرضا رحمانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
هستی مصیبی اردکانی
نهم - كرج
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
تيزهوشان
فرزانگان 1
6/2/2023 7:44:24 AM
Menu