بيرجند

بيرجند -


فاطمه زهرا رجب زاده نوغاب
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :106
تيزهوشان
فرزانگان
عسل مقیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه فضایلی راد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد رحمانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه زهرا رفیعی مبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین بشیری زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
شهید بهشتی
مینا رستگارنیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
مژده احمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
متین متین مکی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
یلدا نجارباشی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمجتبی موسوی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نمونه تربیت
نگارسادات نطقی مقدم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه تقوی
میلاد میری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
جواد آخوندی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه تربیت
حامد عرفانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
کوثر سالاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
یکتاسادات موسوی حسن آبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه تقوی
رضوان اکبری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل درپیشه
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه تربیت
عمران غلام پور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
عطیه گلی گل
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه تقوی
امیرعلی زنگوئی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
هدی حسنی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قادری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه تقوی
فاطمه زهرا رضائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه اسماعیلی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه تقوی
امیرحسین عباس زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی خسروی طناک
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه تربیت
فاطمه یاحقی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه تقوی
فائزه باقریان گل
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علی دادی بورنگ
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه تربیت
فاطمه عبداله زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه تقوی
ریحانه مهدوی یکتا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه تقوی
علی خزاعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ریحانه بلوچی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه تقوی
مهین حیدری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
علیرضا سالاری فر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
حدیث مالکی بیرجندی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه تقوی
یوکابد رضائی درمیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
سیدحمیدرضا قریشی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه زهرا محمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4409
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه تقوی
امیرحسین قوسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه تربیت
محمدجواد محمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی کارگر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آرمان عبداللهی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه تربیت
نازنین زیوری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بابائیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
میلاد سورندی اول
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه تربیت
سبحان ضیائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه تربیت
حمیدرضا باقری بویک
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه تربیت
صدرا نعمتی پور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محدثه محمددوست
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اندیشه
مطهره شهاب
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اندیشه
سیدحسین ناصری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدیاسین فرازی نیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
پرنیان پاکنهاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه تقوی
مهدی مختاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه تربیت
کیمیا مولائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
سحر یوسفی درمیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه تقوی
مهسا غلامی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه تقوی
هلیا اسحقی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه تقوی
حسین باقری نیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
کوثر قلیزاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه تقوی
نگین قوسی حسین آباد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه تقوی
علی کاظمی تبار
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ارشیا اصحاب یمین
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
میلاد سمیعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه سادات ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تقوی
سعید برزجی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تربیت
سینا سلیمی پور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
الهه رمضانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اندیشه
معراج محمودی بجد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مرضیه میر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تقوی
مهدی کمیلی نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه تربیت
سروش هاشم زائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین اکبری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ابوالفضل اکبری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
متین توکلی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه تربیت
مهران خیاط
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سیده ریحانه موسوی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه تقوی
امیررضا فرهادپور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدرضا نسائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی احمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه تربیت
امیرمهدی محمدنژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه تربیت
فائقه سادات محمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اندیشه
شایان لاری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
احمد احراری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
دانیال صغیری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه تربیت
علی سنجری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه تربیت
سعیده حاجی رضائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه تقوی
فاطمه شجاع
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
اندیشه
کیارش محمودآبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6359
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
پارمیدا مینوئی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه تقوی
سجاد نیک شعار
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه تربیت
امیرحسین رجبی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
عارفه نوروزی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
سیدعلی اسلامی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
مینا ابراهیم زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه تقوی
افشین زارعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
رضا پردل شهری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه سادات سرفرازی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه تقوی
سیدابوالفضل موسویان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه تربیت
مبینا کیانی قومنجان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه تقوی
پوریا محمودی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
عرفان نصرآبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علیرضا پاک نیت
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدمحمدساجد پورسجادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین گل محمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سعید رحیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه تربیت
مهدیه رضائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
اندیشه
سعید نوری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه تربیت
محمدمعین غلامی اول
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه تربیت
سوفیا اسلام
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه تقوی
سارا زین العابدینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه تقوی
فاطمه حاجی آبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه تقوی
نگار دوستی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
اندیشه
نفیسه حسن زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه تقوی
عطیه یوسفی شهمیران
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه تقوی
سیدمهدی اسلامی نیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیمیا حیران
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه تقوی
مبینا حیران
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه تقوی
سارا زنگوئی مطلق
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
اندیشه
آرمین یعقوبی درمیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه زهرا احمدی درمیان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه تقوی
امیررضا مالکی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ساحل خوشبختی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 8:36:25 AM
Menu