بهنمير

بهنمير -


سید امیرحسین نبوی لولاکی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
عبدالرحیم یحیی نژادعزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3894
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
سید رضا میرسلیمانی عزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3940
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
آرمین جهانیان بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3526
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرحسین عظیمی بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3847
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدمهدی شیردست بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
آرش عزیزی انارمرزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
جواد الائمه
امیرمحمد دهینی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
حسن عسکری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
ابوالفضل دبیدی بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
محمدرضا مسلمی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3849
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
6/4/2023 8:23:56 PM
Menu