محمودآباد

محمودآباد -


علیرضا یعقوبی
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
ارشیا آقاجانپورعمران
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
یاسمن یوسفی
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
نیما تیموری
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد جواد حسین زاده
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
مجید نجفی
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
مینو آزادخواه
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه براری
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 7:56:06 AM
Menu