بابلسر

بابلسر -


عارفه عرب پور احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
امیررضا ولی تبار بهنمیری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمد درزی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیده نرگس میرانی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
مهسا ربیعی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
عاطفه نژاداسداله غربی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
سینا احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیاوش لطف پور
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
6/2/2023 7:51:01 AM
Menu