تنكابن

تنكابن -


امیررضا ساجدی حسینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین دادخواه
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
کیان دلیلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
شهید بهشتی
پرند احمدیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
امام خمینی
مبین بحری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
شهید بهشتی
سعید گلیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهید بهشتی
پارسا شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
نازگل تقوی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
امام خمینی
سپهر رحمان زاده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارسطو خصالی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهید بهشتی
تبسم حامدی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام خمینی
ستار لهراسبی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فاطمه مرادپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
معراج
پریا عطائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
معراج
عسل نعمتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی محمدی الموتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
همتا پورعینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی جوهی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
محمدعلی حیدری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پرهام حاتمیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آیسا خرم دوست
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
عرفان خانجانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
نیکتا خانیانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سیده پرنیا ساداتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد عبداله پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیده مریم ملکوتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
محمدناصر صالحی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آیدا حسین بیگی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
سینا منصوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیدامیرحسین وهابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مهرشاد کاظمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا محمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مبینا نصیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام خمینی
علی رحمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
نوید بهنودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فرزام منتقمی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عرفان ساحلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سهیل کیاحسینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
کیمیا یحیایی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
معراج
امیرحسین خوشنودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
علی زارع
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیررضا کلارستاقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آرمین احمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آی ناز آصفی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
معراج
سیدعرفان نجبائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
محمدمهدی کیا
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین کلائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آرین سامانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا عباس قربانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه یحیائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا همتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه سادات ریاضی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
مرصاد دریایی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فرشته یوسفی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدی اسمعیلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
میشا خبازیزدیها
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
معراج
امیرحسین مهرابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
صدف پاست
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
معراج
اسماعیل نجفی دیلمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
ماهان بشیری نهنجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا چالکش عیسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مریم مجدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
معراج
زهرا سمائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام خمینی
حورا مقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
مریم عزیزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی
ابوالفضل بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عسل تلیکانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
امام خمینی
علی دوستی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا سلطانمرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
اوژن مشهدی اقا
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مرتضی رمضان زاده لسبویی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
6/2/2023 7:49:58 AM
Menu