شيروان

شيروان -


ولی الله کیوان خیرآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
امیررضا سعادتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
یگانه رنجبر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان 2
علی محمد نادری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
ندا مرادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهدی عباس زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
زینب غلامعلی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهلا بخشی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 2
رضا جاویدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
جواد حاجی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
حسین قوی اندام
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
زینب خاکسار توده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی شاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
آرش حاتمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
امیر صفرزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
علی محمدی نسب
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
محدجواد مراتی سنگلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
رضا طالب زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
سعید حقیقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی 2
6/4/2023 8:33:25 PM
Menu