ايوان غرب

ايوان غرب -


مهنا فخری
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
فرزانگان2
رضا فیضی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/9/2023 8:04:03 AM
Menu