ايلام

ايلام -


امیر رضا زمانی اصل
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد صادق فتاحی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهید بهشتی
فریناز عبدالحکیمی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان2
مهرشاد علی زمانی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
حامد کوزادیان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
آناهیتا حیدری زادی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
پریا شهبازی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
محمد حسین یزدانی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد مهدی نورمحمدی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی حاتمی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرش گلشنی بختیاری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد امین نورائی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر محمد احمدی زاد
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
شایان جای درنام
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
پویا آذر پیرا
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد مستفیضی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد مسعود شهبازی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
پردیس اسماعیلی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا نیک بخت
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
هانیا نوریان فر
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدرضا زارعی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا الفت
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
باقرالعلوم
هستی اکبری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدصادق فلاح
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
رومینا عزیزالهی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2
رومینا ریزه بندی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا رشیدی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه جابری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان2
6/9/2023 7:53:56 AM
Menu