بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


محدثه میمنی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
یکتا ملایی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
علی ریاس
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
ریحانه پروین نژاد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمد حسینی گزیر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
علیا بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
ابوالفضل مقبلی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امید بحرپیما
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3942
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
زینب فاضلی فر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
سجاد بطرانی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
عایشه نجیبی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
حسناء زارعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فیروزه نظری رباطی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
مصطفی رجایی منش
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4343
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
الهام نمازی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
بهار چمن
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمد رستمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
دینا آبزاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
حسام الدین راهبر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4148
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
هدیه انوشه جهرمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
غزل بلوبی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
یونس مرادی پور
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرین بلبلی زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
صدف کشتی ران
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سما عباس زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
دانیال دهقان
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
یاسین بیگلری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4518
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
 
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فروغ دانش یار
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
6/4/2023 8:01:56 PM
Menu