ايرانشهر

ايرانشهر -


یسنا سنچولی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 6446
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
دانشگاه
اسرا امرا شستان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
دانشگاه
فاطمه مجازی دلفارد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
دانشگاه
مجیب حسین بر
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
دانشگاه
کسری پودینه
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
دانشگاه
علی آرام
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
دانشگاه
یونس اربابی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
دانشگاه
فاطمه هوشمند
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
دانشگاه
مریم ده دار
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
دانشگاه
فاطمه قاسمزائی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
دانشگاه
احمد رضا حسینی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
دانشگاه
فائزه دکالی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
دانشگاه
صدیق ناصری مارندگان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
دانشگاه
فاطمه دهانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
دانشگاه
ایلیا شهسواری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
دانشگاه
یاسمن رشیدی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
دانشگاه
اسرا بامری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
دانشگاه
ساناز قبا
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
دانشگاه
اویس اربابی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
دانشگاه
عمران ایرندگانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
دانشگاه
محمد طارق سالاری نژاد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
دانشگاه
سمین دهانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
دانشگاه
عرفان مالکی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
دانشگاه
مریم ستوده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
دانشگاه
پارسا رضایی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
دانشگاه
زاهده رحمانی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
دانشگاه
مبینا سهراب زهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
دانشگاه
مهلا نارویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
دانشگاه
مرضیه پرنیان خوی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دانشگاه
مبینا نارویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دانشگاه
امید نارویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دانشگاه
یاسین بلوچ لاشاری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4124
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دانشگاه
معصومه شه بخش
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دانشگاه
سارا آهار
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
دانشگاه
نادیا ارژنگ
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دانشگاه
طیبه میرزاده
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دانشگاه
رضوانه اربابی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دانشگاه
کوثر کرد
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دانشگاه
ریحانه آذریان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4331
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دانشگاه
فاطمه محرری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دانشگاه
نجمه سنجرزئی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دانشگاه
الناز آتشیان
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 3979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دانشگاه
صابره کردی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دانشگاه
اسری سلیمی نیا
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دانشگاه
کلثوم اربابی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
دانشگاه
آتنا شهردرازی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
زینب نارویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
دانشگاه
شهاب عمرزهی کمال آبادی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
دانشگاه
محسن ریگی محمودزهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
دانشگاه
مهسا محمدی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
دانشگاه
مطهره آذرکیش
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
دانشگاه
حدیثه سوری دگر
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
دانشگاه
یوسف براهویی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
دانشگاه
شکیبا احراری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
دانشگاه
فریماه کدخدایی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دانشگاه
زهرا شکری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دانشگاه
مهسا ناروئی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 3985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دانشگاه
بنیامین ترابی مقدم
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دانشگاه
آیدا پودینه ای
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دانشگاه
یاسمین ملازهی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
دانشگاه
امیر حسین حیدری مقدم
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
دانشگاه
کوثر بامری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
دانشگاه
مهدی بامری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 3961
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
دانشگاه
زهره ربوشه
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
دانشگاه
فاطمه نصرتی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
دانشگاه
کبریا کردی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
دانشگاه
زهرا سلطان آبادی
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
دانشگاه
فاطمه گلنگری
نهم - ايرانشهر
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
دانشگاه
6/2/2023 9:31:49 AM
Menu