قم

قم -


نرگس بهمنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :109
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
مهراد محرری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدصدرا یگانه فعال
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
شهیدقدوسی
امیرمحمد فتاح
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
امام صادق
محمدرضا اسماعیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدامین غلامی علم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محدثه سجادی طلب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان2
هانیه شهبازی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان2
سعیده سادات هاشمی نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
مهديه
رضا رفیعی محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهیدقدوسی
علی احمدی اسفیدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
شهیدشهریاری
محمدحسین فهیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام صادق
محمدرضا گلستانه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
امام صادق
نیما بهاری فرد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
نازنین زهرا قدیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان2
پریناز کوچه باغی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان2
پوریا بهرامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدمعین حقیقت خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدحسین صفائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام صادق
محمدرضا الهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهیدقدوسی
عرفان رضایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام صادق
محمد منوچهری منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام صادق
محمدمهدی خانچرلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهیدشهریاری
ریحانه وفایی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
سیدابراهیم سیدزاده قمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
زهرا باقری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
مهتاب مطلبی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
نرگس نیک خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت معصومه
متین چهرقانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهیدقدوسی
فاطمه زندی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت معصومه
کوثر برکت رضائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهديه
مهسا شکوهیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدصدرا موحد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهیدشهریاری
محمد عبدالحسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهیدقدوسی
علی امینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهیدقدوسی
مهدیه حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا بهنام مهر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
مهدی حشمتی بصیر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدشهریاری
سیدامیرحسین کاظم زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شیخ صدوق
محمدفرید طاوسی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدامین گل وردی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
امیرعباس امراله
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدحسین رفیعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدقدوسی
آرمان اقلیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهیدقدوسی
ریحانه فرهنگ
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
امیرسبحان صفائی حائری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سیدمصطفی آل ایوب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سیدمحمد زمردیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شیخ صدوق
زهرا ملکی جهان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدامین نعیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدشهریاری
متین بیدائی آرانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدقدوسی
مهدی قلی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدقدوسی
سیدامیررضا موسی زاده برقعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهیدقدوسی
ریحانه اسماعیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
امید حقیقت خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدشهریاری
مجتبی خیرالهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدقدوسی
مانی ملکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهیدقدوسی
سیدمحمدفواد موسوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
فاطمه رفیعی محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
هانا عبدالمجیدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت معصومه
محمدامین باقریان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدرضا نوروزی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
محمدصادق رحیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدشهریاری
سینا محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهیدقدوسی
محمدعلی افراسیابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
امیرحسین حسن پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدرضا کاسب سعادتمند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
کیارش بهمن
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
زهرا قاسمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
فاطمه ابراهیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فاطمه نصرالهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فاطمه زارعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مهديه
سبحان ارشادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهیدقدوسی
سیدعلی لاجوردی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهیدقدوسی
پارسا سعیدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدصدرا فقیهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدصالح جعفری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدرضا عطار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهیدشهریاری
سپیده رمضانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2
علیرضا جواهریان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
6/3/2023 12:32:34 PM
Menu