ابهر

ابهر -


پویا گل محمدی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی
پویا کریمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرش محمدحسینی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی کریمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد حاجی خانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی بختیاری اسحق
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدرضا رسولی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/4/2023 10:16:42 PM
Menu