گرمي

گرمي -


سهیل غفاری حسی کندی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی عبادی انزابی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی حبیبی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی
طاها شاکری
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
نوید ذکی گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیدین صاحبی زنگیر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد انورپور
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا عباسی اصل اوجاق
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی لطفی دمیرچی درسی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین شاکری ایلخچی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارشیا آراسته گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا فتحی تپه
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
5/29/2023 3:14:10 PM
Menu