بن

بن -


محمدحسین اکبری
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
ابوالفضل براتی
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
حدیثه نادری
نهم - بن
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
6/2/2023 9:27:14 AM
Menu