بروجن

بروجن -


مائده ممتازی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
فاطمه نادری بلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5919
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
علی حسین اکبری میشانی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
ثمین خاکسار
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
سینا غفاری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
صدرالدین فیاضی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
مهدیه کیانی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
حسین طاهری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
زهرا آذری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
علی ملکیان
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
سیدسعید موسوی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
نگار خاکساربلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
دبیرستان فرزانگان بروجن
زهرا کابلی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
ریحانه کرمی بلداجی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
دبیرستان تیزهوشان دخترانه مجتهده امین
نرجس علیخانی فرادنبه
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدامین بیگی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
پارسا حائری
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 6619
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
احمدرضا خلیلی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه امام خمینی
مائده راستی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان دخنرانه مجتهده امین
محمدحسین حقیقتی بروجنی
نهم - بروجن
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
6/9/2023 8:13:36 AM
Menu