صالح آباد

صالح آباد -


عثمان قلعه کاهی
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
ابن سینا
ستاره غفوری اقایه
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
عفاف
سارا رحمتی جامی
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4338
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
مهران حمید تیموری
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ابن سینا
طاها سعیدی کیا
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ابن سینا
مبینا زوری
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفاف
زهرا سبزواری
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
عفاف
زهرا حسین زاده
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عفاف
ملیکا خالقی
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه مرادی
نهم - صالح آباد
میانگین تراز کانونی: 4124
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
عفاف
6/2/2023 7:52:05 AM
Menu