دولت آبادتربت حيدريه

دولت آبادتربت حيدريه -


پریا دوده
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
نورالهدی
ندا خسروی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
نورالهدی
عرفان رجبی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابراهیم عشقی مرغزاری
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی وفائی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حجت قربانیان
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه وکیلی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علی جعفری آنی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا غلامی
نهم - دولت آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نورالهدی
6/2/2023 9:27:49 AM
Menu