در‌گز

در‌گز -


امیرحسین باقری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
مهدیه ناظمی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
آرین آرمانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
پرستو حسن زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
امیرحسین حدادی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
آیدا قره زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
محسن فتحی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
کوثر مداح
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
حدیثه خسروی ب
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
ساینا نارنجی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
آزیتا گوهری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
آی نور جهانگیری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
مهنا گلی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
زهرا حسین زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
مهدی شکاری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
محمدرضا نوری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
فاطمه اکبریان ب
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
زهرا زاهدی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
صبا گرمگیر
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
امیرمهدی معروفی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
امیرحسین رضی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
صدرا مشایخی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
پارسا محمدخانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
علی پهلوانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
نرگس عالمی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
امیررضا جشن آبادی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
امیرحسین آریامنش
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
امیرحسین فخرایی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
محمد نادری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
صبا زاهدی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
حسام ظهیری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
زهرا یزدان پناه
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
سامان مطلبیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
صبا رستمی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
محسن خدادادی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
فربد مهربانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
علی ایرانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
گل صنم بایسته راد
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
6/4/2023 8:44:21 PM
Menu