خواف

خواف -


احمدیاسین قهستانی بجد
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سینا زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مصطفی تشکری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مریم زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مشكات
امید اردونی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
غزاله گلکار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مشكات
فاطمه طاهری قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مشكات
مریم باهیئت
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مشكات
آیناز ذاکری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مشكات
نادیا یار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مشكات
امیرحسن جاویدنیا
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
سهیل صالح نژاد
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
آرش کرامت رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
حسن زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مبینا کریم زاده
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مشكات
امین یونسی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
سامیه احمدی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مشكات
صدرا محتشمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 3806
سابقه کانونی : 2 سال از دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
عباس زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
علی زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مرتضی محمددوست چمن آباد
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
مریم روزدار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مشكات
غزاله زینلی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مشكات
نیلوفر قوچی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مشكات
موسی الرضا زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
رضا مختاری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4009
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
6/4/2023 10:51:51 AM
Menu