تربت حيدريه

تربت حيدريه -


هانیه دلاوری صنوبری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
محمودیه
اشکان عنبریان قناد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
امام حسین
امیررضا طبسیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی تکین
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ریحانه اکبری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
محمودیه
امیررضا رجبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
امام حسین
زهرا شیبانی نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان
فرشته سلیمانی نیک
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی قربانی خورشانه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
امام حسین
امیر حسین ساقی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی سمیعی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مریم ایل بیگی قلعه نی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
امام حسین
محمد رضا شیبانی نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محدثه رضائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
محمودیه
سیده زینب سرفرازان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
محمودیه
امیر حسین زارع
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6629
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
محمودیه
محمد بهروز
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سید محمد هاشمی زاوه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حجت قرائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل عباس زاده بنهنگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهلا فروزنده مهر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
محمودیه
نیما کوثری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام حسین
سینا شمسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام حسین
فاطمه عباسی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیدامیرحسین قاسمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی یعقوبی کاریزکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین
زهرا محسن زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محمودیه
کیمیا فرهادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محمودیه
یلدا امیر پناه
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
علی امانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نادیا اصلاح بوری آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
محمودیه
سیدمحمدصالح عقیلی مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رادمهر حیدری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام حسین
رضا سلطانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام حسین
حدیث دلاور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محمودیه
امیرعلی نظری مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6640
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا گلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام حسین
دانیال نجفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام حسین
بهاره احمدزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
محمودیه
عرفان حسن زاده اسماعیل آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
امام حسین
ایلیا اقراری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدجواد درویشی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین نورانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا شهیدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه جلیلی فر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
علی محمدزاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
مهدی پورقربان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
عماد اسدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
نگار خورشیدنیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محمودیه
امیرحسین یعقوبی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام حسین
محمدمهدی آذرمهر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه شریفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
فری ناز فیوضی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
امیر علی اسماعیلی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام حسین
صدرا صباغی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام حسین
مونا جعفری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
محمودیه
امیرحسین اصل دار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام حسین
زهرا آذرمهر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
محمودیه
علی حسین زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مائده موذن
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
محیا یعقوبی شادمهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
حامد قلی زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام حسین
فاطمه شاکری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محمودیه
امیر اسماعیل زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام حسین
یگانه رحمانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین زنجیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام حسین
یگانه صادق پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
محمودیه
سپیده سادات طباطبائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
محمودیه
سیدامیرسجاد مولوی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسام شاهنوازی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهرافرین عصاریان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
ثریتا فلاح
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
محمودیه
حدیث شاهنوازی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
نیما محمدی خالص
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
 
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا استاد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
امام حسین
6/4/2023 8:03:05 PM
Menu