مشهد

مشهد -


روژینا هداوندمیرزایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :110
تيزهوشان
فرزانگان 1
آرمیتا شایسته خو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
فرزانگان 1
تانیا دیبایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
فرزانگان 5
شایان بقایی نژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
مبینا زارع زاده مهریزی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
محموديه
آیدا خادمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6655
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمدمهدی میری فروتقه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
سیدمحمد سجادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
هاشمي نژاد4
فاطمه غلامی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
المهدي
سجاد ناصری دهشک
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
فرهنگ
ریحانه کرمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
المهدي
صبا احراری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
فرزانگان 5
ساجده درودگر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
محموديه
مائده درودگر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
محموديه
آرش ظریف
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
هاشمی نژاد 3
نازنین فاطمه مدبر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
ام البنین
فاطمه بادیانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
علامه طباطبايي
دیانا لک زایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
ام البنین
آلاله ظریف
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
دلارام منتظری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
محموديه
فاطمه عباسی یکتا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فزرانگان 4
نریمان رحیمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
پارسا پوراسحاق
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
سحر تقی زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
فرهنگ
فائزه سعادتیار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان3
مریم مومنی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان2
امیرحسین غفاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
دلارام صدرزاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان 1
سمانه حجتی پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
بانوان قفلي
عطیه اشعری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
امین دردانه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
هاشمي نژاد4
هستی حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
محموديه
نفیسه حسن زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
محموديه
میلاد زارعی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
مبين
فاطمه ملکی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
محموديه
نیایش شهابی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان2
ریحانه قشلاقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6394
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان2
بهناز قربان زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان3
یگانه احسانی راد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
مهرانه صفدری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
ام البنین
بهناز شرکا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان 1
مصطفی کمیلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
هاشمي نژاد4
یگانه صراف زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
علامه طباطبايي
مبینا اسدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
فرزانگان 5
حسین دستوری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
هاشمي نژاد4
مبینا دهقان خادر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
مهشید رحیمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان2
مریم دهقان اسماعیل خان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
محمدامین راعی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي امام علي
ریحانه شهسوار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
زهرا پودینه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
علامه طباطبايي
مهرآرا صفدری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فرهنگ
الناز احسانی فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان3
سحر سلطانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان2
سیده آتنا میرابراهیمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فزرانگان 4
سعیده نظری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ام البنین
معین شاهسوند
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي امام علي
الهه رجبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بانوان قفلي
سیده فاطمه حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 1
مبینا خدادادی کرد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آرميتا مصلي نژاد
محسن شریعتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مبين
فرهاد باهوش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي صادقي
یاسمن امیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان3
سارا اصغریان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بانوان قفلي
سیده کیانا تقی نژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محموديه
یاسمن سادات
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
كوثر
مریم فارسی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
ریحانه یونسی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
امین ایوبی نیا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مصلي نژاد
عرفان امیرخانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
مائده غلامی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
آوا حمید نیا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
تانیا تسبندی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
ریحانه ایزانلو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محموديه
مبینا دلخوش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
محموديه
فاطمه پورجعفری نژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
المهدي
محمدعرفان گندمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي صادقي
محمدامین کوچک زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مبين
شکیبا مقرنسی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ام البنین
مهسا تیموریان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه طباطبايي
سیده مطهره سیدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهدیه چهره گشا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بانوان قفلي
ریحانه آسمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
نگار صادقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرهنگ
ملیکا قضائی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محموديه
عاطفه اجنگان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آرميتا مصلي نژاد
فهیمه ولایتی هوشنگ
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
آبتین زارع حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
سیدپارسا تفتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
عرفان غلامرضایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
ایلیا خسروی خراشاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
موید علیپور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مبين
امیرعلی دلاور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي صادقي
الهه خروشی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بانوان قفلي
متین خسروی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
مریم معلمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهشید مصلی نژاد ناحیه6
نازنین زینب عارفی پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
کوثر
راحیل بیات
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ام البنین
فاطمه حسینیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال دهم علوم انسانى
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محموديه
اسما جلیلیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
پدرام آرین منش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مصلي نژاد
سیدعلی فتاحی معصوم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي صادقي
شاینا غلامی مقدم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
روژین رضایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
ساینا سالاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه کرباسچی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
کیانا کوهستانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مصلي نژاد
رویا سفیدباغی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
محموديه
سجاد یاورنیا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
علی جلالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مبين
نگار زارع مودی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان3
ملیکا باقری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد باختری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
سیدفرید فاطمی نسب
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي صادقي
پارسا گنجی پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
امیرحسین محجوب خراسانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي امام علي
زینب نیکو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیررضا سعیدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
هاشمی نژاد 3
آرین براتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
هاشمی نژاد 3
سید مهدی طیبان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
مهلا کریمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محموديه
ریحانه پودینه تمیز
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ام البنین
علی نیک رو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مبين
ایلیا نیک رو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مبين
پرهام رشید پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
مبین رجائیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مبين
ویانا داودی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
مشکات کاوه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
كوثر
شادی عزیزی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان3
علی حسین زاده مقدم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مبين
امیرمسعود مخملباف
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
ریحانه روح آبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بانوان قفلي
رامان علائی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
الناز رضوان پناه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
كوثر
باران نخعی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
حامد قاسمیان مقدم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مبين
سیده فاطمه دیانت مقدم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فزرانگان 4
مبینا دهقانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
آرميتا مصلي نژاد
شایان شیبانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مبين
سیدسروش سیدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
امیرحسین قوامی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
کیاوش آقابیگی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
پرنیان عبدالله زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مصلي نژاد
امین گلستانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي امام علي
علیرضا درری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي صادقي
امیررضا خادم پیر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
مریم کاویانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6822
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1
رزا فرح دل
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فرزانگان 5
فائزه اختری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا نیکروش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1
سهیل یدالهی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مشهد_نمونه دولتي صادقي
سیداحسان حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
صبا خیاط زاده ایرانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 1
مائده رجبی دشت بیاض
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه طباطبايي
آنیا زارع
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان 5
حامد بابایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
هاشمی نژاد1
6/9/2023 7:14:51 AM
Menu