چرام

چرام -


مهدی بهره ئی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
مهدیه کرمی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
غزل مرام حق
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
مائده
آرمان باوند
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شهیدثانی
رقیه ابتکارنیا
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
نرگس براتی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سید علی درودفر
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهیدثانی
سیاوش محمدی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهیدثانی
مریم پاداش
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
حنانه حیدرپور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
6/2/2023 8:57:13 AM
Menu