گچساران

گچساران -


امیرحسین شیخی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :98
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
فرشته نیک روز
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
امیررضا قیصری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
علیرضا شیخی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
محمد پورسوسن
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
امیرهمایون زندی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
زهرا امیری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
علم الهدی
الهه غریبی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
علم الهدی
یاسین عالی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
اوستا سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
احسان افشون
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
محیا پارسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4801
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
علم الهدی
محمدمهدی احمدی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
عسل صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
علم الهدی
جلال الدین ارمغان نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه دهداری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
سهیل عباسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
محمد گودرزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
فاطیما تقی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
هادی انبازپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
رقیه قرقانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4822
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
علم الهدی
رضا توکلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3911
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
شهرزاد عبدالله رحیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
علم الهدی
شاهرخ عطایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3922
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
رویا آژیده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
علم الهدی
امیرحسین محمدی پویا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3705
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
ماهان ایرجی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
پارسا آقایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3561
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
آرمان مهدوی چشمه گل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3851
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
نادیا قرقانی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
علم الهدی
سیده پریا افضلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3822
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
علم الهدی
امید درایش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3569
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
زهرا جهانگیر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
علم الهدی
بابک بزمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3955
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
مهسا حبیبی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4202
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
علم الهدی
وحید پرویزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3687
سابقه کانونی : 5 سال از ساير رشته‌هاى دهم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
رضا عالی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سینا طیبی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3700
سابقه کانونی : 5 سال از ساير رشته‌هاى دهم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
اعظم راستیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
علم الهدی
ندا اسدی آقاجری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4118
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
علم الهدی
یلدا آذریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3898
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
علم الهدی
متین بهرامیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3562
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
یاسین مبارکی دیل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4029
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
میترا مسعودیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
ابوالفضل دوست زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3936
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
دانیال معتمدی نیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
ارزو شکوهی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
علم الهدی
فاطمه زهرابیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3721
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
علم الهدی
محمدمهدی کرمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3710
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
آرمیتا شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
علم الهدی
نسیم عباسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3957
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
علم الهدی
نرگس آزادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
علم الهدی
نگین سیراوندی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
علی اصغر حیدریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3403
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
ساناز روغنی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4132
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
علم الهدی
زینب روغنی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4272
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
علم الهدی
آرش صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4165
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
علیرضا شیرخانپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3756
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی نمازی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4541
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
رامتین نگهداری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سینا جعفری کیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3795
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سید مهدی افتاب سوار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3938
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
امیرپارسا هوشمندی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
مهسا خلیلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3993
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
علم الهدی
سعید عبدی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4016
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
پرهام علی نژادیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
امین رضا سیدی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
بهاره طیب
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
علم الهدی
ونوس سلیمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
علم الهدی
پوریا الهامی جو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
ریحانه رحمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
علم الهدی
آرش امدادی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
نهال اکبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
علم الهدی
رویا مهرابی بیگدلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
یاسمن انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
محمد محسنی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ام البنین افرا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
علم الهدی
محمدمهدی شیخی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
محمد اسکندری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
فاطمه مرادعلی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
امیررضا وفایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
بیتا محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علم الهدی
فاطمه موسوی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علم الهدی
سمانه دارات
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
علم الهدی
زهرا رضاپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
محمدهادی تقوی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
علی علیزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ویدا صادقیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
علم الهدی
رضا پورشعبانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سالار عباسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
حدیث کمایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
روژان رضایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علم الهدی
الهه گرجی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علم الهدی
طناز الهی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علم الهدی
حدیث خدابخشی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علم الهدی
امیر پشتدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
محمد جهانگیری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
عباس علی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
غزل گرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علم الهدی
سیده بهاره حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علم الهدی
امیرمحمد محمودیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
زینب گرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
لعیا دانا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
پارسا نظری علی آباد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
پوریا نادری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
جواد فولادی وندا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
رضا محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
یاسمن قبادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
علم الهدی
فاطمه کریمی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
شایان شکوهی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
سروش صالحی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
علی واعظی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4170
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه خیرمند
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
رضا خیرمند
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
سیدعباس فاطمی نیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
نازنین فرازپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علم الهدی
زهرا سبحانی نیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علم الهدی
امین خادمیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
آرزو سهمگین
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علم الهدی
ماهان شعبانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سیدمانی حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
آیدا امین زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
فرناز خلیلی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
نوید سعیدی نیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علم الهدی
عرفان نیک اقبال
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
مهشید احترامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4452
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علم الهدی
بهار خادمیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
علم الهدی
ابراهیم افتخاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3752
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
علیرضا اسفندیاری ارخلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
فروغ فرامرزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
علم الهدی
سید محمد موحد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4086
سابقه کانونی : 2 سال از دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سارا پرورش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
هدیه ابراهیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
علیرضا مقیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
احمدرضا اسدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
مونا شفیعی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان
نیما شیخ محمودی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
حسین جان زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
الهه طاهری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
علم الهدی
مهسا پوراسدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
علم الهدی
فاطمه السادات حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
علم الهدی
6/9/2023 7:27:23 AM
Menu